Forum odbędzie się w trybie hybrydowym 7 marca 2024 roku pod hasłem Inkluzywna – dostępna – integrująca. Biblioteka w(obec) różnorodności.

O konferencji

Lubelskie Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy zostało zaprojektowane w 2015 roku jako przestrzeń integracji środowiska teoretyków i praktyków tj. bibliologów, informatologów, badaczy mediów, technologii cyfrowych i komunikowania społecznego, bibliotekarzy oraz edukatorów z Lublina i Lubelszczyzny. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania wydarzeniem, pozwala nam mówić, że obecnie Forum stało się dostrzegalną nie tylko w regionie, ale również w kraju, platformą dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentowania przykładów dobrych praktyk i innowacji branżowych.

Podczas konferencji chcemy spojrzeć na kwestię różnorodności w bibliotece z dwóch zasadniczych perspektyw: wewnątrzinstytucjonalnej tj. odnoszącej się do przestrzeni (w tym organizacji i zarządzania placówką), użytkowników, zasobów i usług, technologii, kultury organizacyjnej i pracowników etc. oraz  zewnątrzinstytucjonalnej tj. widocznej choćby w budowaniu partnerstwa i sieci współpracy na rzecz różnorodności i inkluzywności, czy pozyskiwaniu wsparcia finansowego i szkoleniowego etc.

Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na pytania:

  • czy biblioteka jest środowiskiem sprzyjającym inkluzywności, różnorodności, dostępności oraz integracji społecznej i kulturowej?
  • jak wyzwania związane z różnorodnością i inkluzywnością, uwidaczniają się w organizowaniu przestrzeni i infrastruktury bibliotecznej, w tym jej zaplecza technologicznego?
  • jak różnorodność i inkluzywność determinują politykę gromadzenia zbiorów i oferowanych usług?
  • jak biblioteka wspiera włączanie oraz uczestnictwo osób i grup, pochodzących z różnych (w tym marginalizowanych) środowisk społecznych, kulturowych, językowych?
  • jak biblioteka wspiera dostępność cyfrową do wiedzy i informacji oraz jak promuje różnorodność w cyberprzestrzeni?
  • jak zarządza się różnorodnością w bibliotece?
  • czy biblioteki zatrudniają personel, który odzwierciedla zróżnicowanie społeczności i który ma wykształcenie pozwalające mu na pracę z różnymi grupami i służenie im?
  • czy pracownicy bibliotek są przygotowani do obsługi biblioteki w środowisku zróżnicowanym kulturowo, językowo i społecznie?
  • jak biblioteki upowszechniają większą świadomość pozytywnej wartości różnorodności i sprzyjanie dialogowi środowiskowemu, społecznemu i kulturowemu?
  • jaką rolę biblioteki pełnią w ekosystemie instytucji rozwijających i wspierających kulturę i edukację włączającą w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej?

Wyrażamy nadzieję, że konferencja, wzorem poprzednich stanie się okazją do umacniania współpracy oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w środowisku bibliotekarzy, pracowników informacji, badaczy komunikacji społecznej i mediów, bibliologów, informatologów i  bibliotekoznawców.

Organizatorem konferencji jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.


Wydarzenie objęte patronatem honorowym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Formularz rejestracji Szczegóły na stronie UMCS