Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o ponad stuletniej tradycji, zrzeszającą ponad 4 tys. członków związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misja

SBP jako organizacja oparta na jedności i różnorodności stwarza możliwość podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek i działa na rzecz poprawy jakości usług.

Wizja

Chcemy być liderem wyznaczającym kierunki rozwoju bibliotekarzy i bibliotek w zmieniającym się świecie.

Cele strategiczne rozwoju organizacji

  1. Oddziaływanie na politykę i praktykę biblioteczną w Polsce
  2. Partnerska współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, uczelniami i szkołami wyższymi, sektorem gospodarczym oraz organizacjami pozarządowymi
  3. Konsolidacja środowiska bibliotekarskiego
  4. Wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza
  5. Wsparcie zawodowe bibliotekarzy

Realizując swoje cele programowe, SBP współpracuje ściśle z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteką Narodową, bibliotekami naukowymi, wojewódzkimi, bibliotekami publicznymi, Instytutem Książki oraz pokrewnymi stowarzyszeniami prowadzącymi działalność wśród bibliotekarzy. Od 2009 roku SBP jest partnerem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Rozwoju Bibliotek. Aktywnie uczestniczymy w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców.

Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju SBP posiada 16 przedstawicielstw wojewódzkich, w postaci zarządów okręgów. Zarządom tym podlega 49 oddziałów, w których działa łącznie 213 kół SBP – zasadnicze ogniwa organizacyjne Stowarzyszenia, funkcjonujące najczęściej w bibliotekach publicznych.

Członkowie Stowarzyszenia: bibliotekarze, pracownicy naukowi i dydaktyczni wnoszą do organizacji różnorodne doświadczenia, tworzą szeroką platformę dyskusji zawodowej, stanowią siłę SBP.

W strukturze organizacyjnej SBP ważne miejsce zajmują fachowe sekcje, komisje i zespoły, powoływane z myślą o rozwiązywaniu konkretnych zadań związanych z warsztatem bibliotekarza. Ich działalność służy pogłębianiu zawodowej wiedzy i praktycznych umiejętności, które przejawiają się w inicjowaniu i organizowaniu konferencji, warsztatów, szkoleń krajowych i zagranicznych. Tematyka spotkań obejmuje kluczowe problemy współczesnego bibliotekarstwa, jego rolę w kreowaniu społeczeństwa wiedzy, upowszechnianie nowoczesnych technologii w obsłudze informacyjnej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą kilku fachowych periodyków, upowszechniających intelektualny dorobek bibliotekarstwa polskiego oraz zagranicznego:

  • Przegląd Biblioteczny – kwartalnik; ukazuje się od 1927 roku. Od 2007 roku znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSzW.
  • Zagadnienia Informacji Naukowej – półrocznik; ukazuje się od 1962 roku. Od 2007 roku jest na liście czasopism punktowanych MNiSzW.
  • Bibliotekarz – miesięcznik; ukazuje się od 1919 roku
  • Poradnik Bibliotekarza – miesięcznik; ukazuje się od 1949 roku
  • BIULETYN INFORMACYJNY SBP – półrocznik; ukazuje się od 1993 roku

Oprócz czasopism wydajemy także książki w wielu seriach tematycznych. Wydawnictwo SBP

Dbając o doskonalenie zawodowe bibliotekarzy SBP organizuje szkolenia i kursy (stacjonarne i online). Od 2015 r. wpisane jest do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

SBP podejmuje szereg inicjatyw ukazujących opinii społecznej znaczenie czytelnictwa w życiu kulturalnym i edukacji społecznej. Należą do nich:

Osobom szczególnie zasłużonym dla bibliotekarstwa polskiego i SBP, nadawana jest godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a od Krajowego Zjazdu Delegatów w 2001 r. Honorowego Przewodniczącego SBP.

Stowarzyszenie wyróżnia swoich członków specjalnym medalem W dowód uznania oraz Honorową Odznaką SBP.
Są one przyznawane osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia i bibliotek.

Instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju bibliotekarstwa nadawany jest medal Bibliotheca Magna-Perennisque.

Stowarzyszenie od szeregu lat wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz promocji bibliotek, książek i czytelnictwa na arenie międzynarodowej, współpracując z wieloma organizacjami światowymi i europejskimi: Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA), Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bibliotek Muzycznych (IAML), Lidze Europejskich Bibliotek Naukowych (LIBER), Europejskim Biurze Stowarzyszeń Bibliotek, Informacji i Dokumentacji (EBLIDA).